Infographics

Infographicsبیولوژیخبرهای ساینسیرفتار انسان

Views: 50

اوتیسم؛ بیماری یا نوعی خاص از عملکرد مغز؟

مطمئنا شما با افرادی مواجه شده اید که در ایجاد ارتباط با دیگران مشکل جدی...

Infographicsخبرهای ساینسیرفتار انسان

Views: 25

 نظریهء “همه چیز” چیست؟ آیا میتوان همه چیز را با “همه چیز” توضیح داد؟

آیا میتوان تصور کرد که روزی در دستان بشر نسخهء از یک نظریهء منسجم وجود داشته...

Infographicsخبرهای ساینسینجوم‌شناسی

Views: 18

راز درون سیاهچاله ها؛ اطلاعات در سیاهچاله ها به کجا می روند؟

دانش ما در خصوص آنچه در بیرون سیاهچاله هاست با آنچه در درون آن می گذرد، یکسان...

InfographicsInfographics

Views: 36

راز تشکیل عناصر سنگین در کیهان؛ طلا چگونه شکل گرفت؟

سالهاست که دانشمندان داستان های شکل گیری عناصر سنگین در کیهان را بررسی می...

Close